Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

1. Postanowienia ogólne

 • Serwis JeszFresh.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Definicje

 • SERWIS – strona internetowa prowadzona pod adresem JeszFresh.pl
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 • USŁUGODAWCA – Aleksandra Kilen-Zasieczna wykonująca działalność gospodarczą pod firmą JeszFresh Dietetyk Online Aleksandra Kilen-Zasieczna, adres siedziby: Pachnąca 44, 02-790 Warszawa, NIP: 9512246878, REGON: 146072495, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: admin@jeszfresh.pl, tel. 505138033.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. Usługobiorcą może być także osoba niepełnoletnia, ale zawsze za zgodą osoby pełnoletniej lub w jej towarzystwie.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez Serwis przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 • TELEPORADA – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu lub poprzez połączenie telefoniczne.
 • KALENDARZ – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na dokonanie rejestracji konta, rezerwacji terminu Teleporady, zmiany terminu rezerwacji.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na dobrowolne subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

3. Rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż treści cyfrowych oraz Teleporad. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę znajdują się na stronie internetowej Serwisu. 
 • Informacje dotyczące oferowanych usług zamieszczone w Serwisie, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią
  oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Nabycie usługi przez Usługobiorcę wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz uiszczenia płatności.
 • Honorowane są następujące formy płatności:
  • płatności elektroniczne (karta kredytowa, płatnicza, Revolut, PayPal, Blik)
  • przelew tradycyjny (nr konta 13 1140 2004 0000 3102 7551 0441)
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • korzystanie z Kalendarza,
  • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • korzystanie z Newslettera,
 • Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@jeszfresh.pl
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi Teleporady w terminie 14 dni od przesłania formularza i opłacenia usługi. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi Teleporady w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana.
 • Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od od umowy o świadczenie usługi Teleporady, jeżeli usługa zostanie zrealizowana przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie powyżej.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ola@jeszfresh.pl
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Własności intelektualna

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem JeszFresh.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością JeszFresh.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony JeszFresh.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony JeszFresh.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020.